page_banner

کیفیت

مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت ما شامل تمام جنبه های کیفیت مربوط به امکانات، محصولات و خدمات است.با این حال، مدیریت کیفیت نه تنها بر کیفیت محصول و خدمات متمرکز است، بلکه ابزار دستیابی به آن نیز می باشد.
مدیریت ما اصول زیر را دنبال می کند:
1. تمرکز بر مشتری
2. درک نیازهای فعلی و آینده مشتری برای موفقیت ما بسیار مهم است.خط مشی ما برآورده کردن نیازهای مشتری و فراتر از انتظارات همه مشتریان است.
3. رهبری

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

ارور کیفیت
تضمین کیفیت شامل توسعه و اجرای سیستمی است که اطمینان از کیفیت و ایمنی محصول را فراهم می کند.این امر از طریق فعالیت های برنامه ریزی شده و سیستماتیک اجرا شده در یک سیستم کیفیت برای اطمینان از برآورده شدن الزامات توسعه محصول به دست می آید.

کنترل کیفیت
کنترل کیفیت عبارت است از کنترل فرآیندهای مرتبط با تولید محصول و ارزیابی کیفیت محصول در مراحل مختلف از مواد اولیه تا محصول بسته بندی نهایی که به دست مصرف کننده می رسد.

کیفیت (4)